История

Фондация ФАЕЛ е основана на 7.12.1995 г. в гр. Ловеч съгласно Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за техническа помощ с цел подпомагане на селското стопанство чрез изграждане на преработвателни и обслужващи предприятия. По-късно диапазона на подпомаганите фирми е разширен и включва малките и средни предприятия, преработващи природни ресурси и допринасящи за устойчивото развитие.

Досегашната дейност на фондацията може да се раздели на три периода. През първия период от своята дейност фондацията съсредоточава усилията си в региона на Ловешка и Габровска области и в долината на р. Арда (Смолянска област). Основната задача на ФАЕЛ в тези години (1995 – 2000) е да подпомага развитието на съществуващи и изграждането на нови предприятия чрез индивидуални и колективни консултации, обучения в България и Швейцария. Максимално се използва опита на швейцарските експерти за въвеждане на ноу-хау относно нови технологии, материали и оборудване.

Вторият етап обхваща периода от 2001 до 2008 г. През този период дейността на фондацията в долината на Арда се прекратява и се концентрира в Ловешка, Габровска, Великотърновска, а от 2003 г. и в Плевенска области. Освен това към региона на ФАЕЛ през 2002 г. са включени и три общини от Южна България – Казанлък, Карлово и Павел Баня. Разширява се и обхвата на подпомаганите от фондацията браншове с горската промишленост, традиционните поминъци и занаяти, както и със селския туризъм. Дейностите на фондацията се конкретизират в три направления – „Кредитно подпомагане“, Управленско консултиране“, и „Технологично подпомагане“.

Кредитното подпомагане чрез фондация ФАЕЛ е свързана с обслужването на създадения през 2000-та година Гаранционен фонд на Швейцарското правителство за насърчаване на малки и средни предприятия и за развитие на био-земеделието. Фондът е в размер един милион шв.франка. През 2000-та и 2001 г. са отпуснати първите кредити, подпомогнати чрез консултациите на екипа на ФАЕЛ. През този период са проведени редица колективни и индивидуални консултации на фирми, изградена е мрежа от български и швейцарски експерти, които са в помощ на екипа на ФАЕЛ.

До 2008 г. основната дейност на фондацията е съсредоточена в изпълнението на споразуменията с Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС),. Залага се на високото качество на предоставяните услуги и на търсенето на нови донори и проекти за подпомагане на дребния бизнес. Активизират се връзките със Швейцарската програма за насърчаване на вноса (SIPPO), със Швейцарската организация за облекчаване на инвестициите (SOFI), търсят се възможности за превръщането на ФАЕЛ в регионален център за предоставяне на разнообразни бизнес-услуги на малките и средни фирми.

След 2009 г. Фондация ФАЕЛ продължава традициите на тези споразумения с ШАРС. Тя концентрира усилията си в насърчаването на производството и преработката на биохрани, развитието на екологичен туризъм, установяването на полезни контакти между предприемачи от България и от други страни, в частност от Швейцария.