Проекти

Договор BG05M2OP001-3.002-0228-С01 / 07.02.2017 г.
„Днешните деца – утрешното бъдеще“
Участват: ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново, община Луковит
Община Луковит и Фондация ФАЕЛ

 

Pic 1 (1)

Дейност: Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“

Сформирани са две групи по туристическо ориентиране с 15 ученика във всяка група; – една група по лека атлетика с 15 ученика; Проведени са 99 часа занимания на групите по туристическо ориентиране, от които 32 часа занимания по време на лагер. Доставени са 30 комплекта туристически екипи и оборудване. Проведени са 40 часа занимания на групата по лека атлетика, доставени са 15 комплекта спортни екипи.

Дейност: Допълнително обучение по български език

Има две групи за допълнителна работа с ученици по български език с 15 ученика във всяка група. Проведени са 72 часа работа в групите. Направена е първоначална оценка на степента на владеене на българския език, три последващи оценки, доставени са 12 етажерки, 12 маси и 30 стола. Закупени са две интерактивни дъски и образователен софтуер.

Дейност: Групи по фолклор

Сформирани са две групи с по 15 ученика във всяка група. Проведени са 55 часа занятия с учениците. Групите по фолклор участваха в празника на селото. Поръчани са национални български носии и ромски костюми.

Дейност: Клуб „Социална отговорност“

В Клуб „Социална отговорност“ участват 20 ученика и 20 родителя. Разработен е Правилник за дейността на клуба. Организирани са четири екскурзии, проведени са здравни беседи с учениците.

Дейност: Интегриране на деца, подлежащи на обучение в предучилищна възраст

Записани 18 деца в предучилищна възраст за обучение в подготвителна група в училището. Целта е те да се интегрират за пълноценно обучение в основния курс на училището.

Pic 2 (1)

Беседа с учениците в рамките на проекта с участието на Председателя на УС на Фондация ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов